Publikacja z udziałem pracownika Instytutu Inżynierii Lądowej w prestiżowym czasopiśmie „The Journal of Physical Chemistry Letters”, z wysokim Impact Factor (IF=6.888, 200 pkt na Liście MEN), wydawanym przez American Chemical Society (ACS)

Pracownik Instytutu Inżynierii Lądowej SGGW, dr Konstantin Rusakov został współautorem publikacji wydanej we współpracy międzynarodowej z University of the Basque Country (Hiszpania), Ludwig-Maximilians Universität München (Niemcy) oraz Donostia International Physics Center (Hiszpania):

Jumbo-Nogales A., Krivenkov V., Rusakov K., Urban A.S., Grzelczak M., Rakovich Y.P.  Cross Determination of Exciton Coherence Length in J-Aggregates. The Journal of Physical Chemistry Letters. 2022, 13, 10198-10206.

W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości optycznych J-agregatów barwników cyjaninowych, które powstają z kilku pojedynczych molekuł barwnika. J-agregaty mają uporządkowaną strukturę przestrzenną, modyfikującą właściwości optyczne monomerów. Używając kombinacji różnych technik eksperymentalnych, w tym spektroskopii UV-vis-NIR, spektroskopii fluorescencyjnej, fotoluminescencji czasowo-rozdzielczej, i spektroskopii absorpcji przejściowej, wyznaczono wartości długości koherencji ekscytonów Frenkla (Ncoh) dla J-agregatów monomeru JC1 barwnika cyjaninowego. Długość koherencji Ncoh jest jednym z najbardziej krytycznych parametrów rządzącym wieloma kluczowymi cechami supramolekularnych agregatów. Zastosowane podejście polegało na badaniu zmian czasu życia fotoluminescencji i odpowiedzi nieliniowej po agregacji i dokładnej analizie przesunięcia Stokesa i siły sprzężenia elektronowo-fononowego. Takie podejście ujawniło, że Ncoh dla J-agregatów wahają się od 3 do 6 monomerów.

Pełny tekst publikacji jest dostępny:

https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.2c02213

Gratulujemy!!!