Aktualności

Brak wpisu

III Regionalne Forum Inżynierskie “Budownictwo w Zgodzie z Naturą” z udziałem pracowników SGGW

III Regionalne Forum Inżynierskie „Budownictwo w Zgodzie z Naturą” z udziałem pracowników SGGW, Elbląg, 28-29.10.2022r.

Regionalne Forum Inżynierskie zorganizowano po raz trzeci z inicjatywy administracji samorządowej i Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa:  Mazowieckiej, Kujawsko-Pomorskiej, Warmińsko-Mazurskiej, Łódzkiej i Podlaskiej. Pierwsze Forum odbyło się w 2018 roku w Sierpcu i organizowała je Izba Mazowiecka, drugie odbyło się w Toruniu w 2019 roku, a później była dwuletnia przerwa spowodowana pandemią Covid-19.

III Regionalne Forum Inżynierskie zostało objęte honorowym patronatem: Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Prezydenta Elbląga, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Patronat medialny objął miesięcznik PIIB „Inżynier Budownictwa” i TVP3 Olsztyn.

W Trzecim Forum w Elblągu brało udział blisko 200 uczestników, wygłoszono 15 merytorycznych zamawianych wykładów ujętych w sześciu tematycznych sesjach zakończonych dyskusjami. Tematem przewodnim III Forum było „Budownictwo w Zgodzie z Naturą”.

Forum zgromadziło wielu przedstawicieli władz rządowych (dwoje posłów na Sejm RP, Wojewoda Warmińsko-Mazurski) i samorządowych, reprezentację Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z Prezesem Mariuszem Dobrzenieckim na czele oraz Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa z całego kraju, powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego, środowisko akademickie, ekspertów i inżynierów z branży budowlanej z pięciu wyżej wymienionych województw. Przy okazji, należy nadmienić, że w tym roku samorząd inżynierów budownictwa świętuje 20-lecie istnienia, co zostało również podkreślone na obradach i skłaniało do refleksji nad problemami i znaczeniem zawodu inżyniera budownictwa, jako zawodu zaufania publicznego, dla rozwoju gospodarczego kraju.

W III Regionalnym Forum Inżynierskim znaczący udział mieli przedstawiciele Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W pracach Komitetu Programowego, jako reprezentant regionu mazowieckiego, uczestniczył prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda. Natomiast w ramach wykładów zamawianych, przedstawiciele SGGW wygłosili prezentacje:

dr hab. inż. Mariusz Żółtowski (Instytut Inżynierii Lądowej SGGW), referat pt.: „Wykorzystanie bezinwazyjnych drganiowych metod badań w diagnostyce elementów konstrukcyjnych i materiałów budowlanych”,

 

dr hab. inż. Paweł Obstawski, prof. SGGW (Instytut Inżynierii Mechanicznej SGGW), intersujący referat pt.: „Analiza wariantowa realizacji instalacji CO i CWU w aspekcie Warunków Technicznych 2021 z wykorzystaniem OZE”,

 

dr inż. Piotr Król (emerytowany pracownik SGGW), referat pt.: „Bulwary Nadnarwiańskie i Port w Łomży, jako przykład infrastruktury żeglugowej na obszarach Natura 2000”.

W drugim dniu Forum został wygłoszony wykład pt.: „Techniczne aspekty budowy przekopu mierzei Wiślanej”, po czym jego uczestnicy wzięli udział w wycieczce technicznej na Mierzeję Wiślaną, gdzie obejrzeli Kanał i Śluzę „Nowy Świat”, oddane do użytku 17 września br.

Następne, IV Regionalne Forum inżynierskie planowane jest w 2023 roku i będzie zorganizowane przez region łódzki.

Publikacja z udziałem pracownika Instytutu Inżynierii Lądowej w prestiżowym czasopiśmie „The Journal of Physical Chemistry Letters”

Publikacja z udziałem pracownika Instytutu Inżynierii Lądowej w prestiżowym czasopiśmie „The Journal of Physical Chemistry Letters”, z wysokim Impact Factor (IF=6.888, 200 pkt na Liście MEN), wydawanym przez American Chemical Society (ACS)

Pracownik Instytutu Inżynierii Lądowej SGGW, dr Konstantin Rusakov został współautorem publikacji wydanej we współpracy międzynarodowej z University of the Basque Country (Hiszpania), Ludwig-Maximilians Universität München (Niemcy) oraz Donostia International Physics Center (Hiszpania):

Jumbo-Nogales A., Krivenkov V., Rusakov K., Urban A.S., Grzelczak M., Rakovich Y.P.  Cross Determination of Exciton Coherence Length in J-Aggregates. The Journal of Physical Chemistry Letters. 2022, 13, 10198-10206.

W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości optycznych J-agregatów barwników cyjaninowych, które powstają z kilku pojedynczych molekuł barwnika. J-agregaty mają uporządkowaną strukturę przestrzenną, modyfikującą właściwości optyczne monomerów. Używając kombinacji różnych technik eksperymentalnych, w tym spektroskopii UV-vis-NIR, spektroskopii fluorescencyjnej, fotoluminescencji czasowo-rozdzielczej, i spektroskopii absorpcji przejściowej, wyznaczono wartości długości koherencji ekscytonów Frenkla (Ncoh) dla J-agregatów monomeru JC1 barwnika cyjaninowego. Długość koherencji Ncoh jest jednym z najbardziej krytycznych parametrów rządzącym wieloma kluczowymi cechami supramolekularnych agregatów. Zastosowane podejście polegało na badaniu zmian czasu życia fotoluminescencji i odpowiedzi nieliniowej po agregacji i dokładnej analizie przesunięcia Stokesa i siły sprzężenia elektronowo-fononowego. Takie podejście ujawniło, że Ncoh dla J-agregatów wahają się od 3 do 6 monomerów.

Pełny tekst publikacji jest dostępny:

https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.2c02213

Gratulujemy!!!

Pracownice Instytutu Inżynierii Lądowej na Okayama University in Japan!

Pracownice Instytutu Inżynierii Lądowej na Okayama University in Japan!

Pracownice Instytutu Inżynierii Lądowej, Profesor Magdalena Daria Vaverková i Magister Aleksandra Jakimiuk (też doktorantka Szkoły Doktorskiej SGGW) odbywają obecnie kilkumiesięczne staże naukowe w Kraju Kwitnącej Wiśni!

Jednostką przyjmującą jest Graduate School of Environmental and Life Sciences, Okayama University in Japan (http://www.okayama-u.ac.jp/index_e.html), prowadząca badania nad gospodarką odpadami stałymi i zrównoważonym rozwojem. Opiekunem naukowym Naszych Stażystek jest Profesor Yasuhiro Matsui, kierujący międzynarodowym zespołem badawczym.  Staże finansowane są z funduszy europejskich, w tym ERASMUS+

W ramach pobytu na Okayama University, Panie prowadzą miedzy innymi badania obejmujące geotechniczne i środowiskowe aspekty składowisk odpadów w Japonii, jak również badania strat żywnościowych w supermarketach oraz ich minimalizacją z wykorzystaniem modelowania statystycznego.

W ramach licznych technicznych wizyt terenowych, odwiedziły między innymi słynne Zero Waste Town w Kamikatsu, przybrzeżne składowisko odpadów przemysłowych w Mizushimie, zadaszone składowisko odpadów komunalnych w Tsujamie, biogazownię Niimi Biomass Energy, biogazownię w Okayamie, oraz inkubator „Clean Room”, będący częścią infrastruktury badawczo-dydaktycznej Okayama University.

Z przesyłanych na bieżąco informacji do Instytutu wynika, że odbywane staże znacznie poszerzyły horyzonty związane z dobrymi praktykami w gospodarce odpadami stosowanymi na terenie Uniwersytetu, które mają również duży potencjał do wdrożenia na Kampusie SGGW.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków budowy i eksploatacji składowisk odpadów w Japonii, będą zamieszczone w publikacji w naszym czasopiśmie Acta Scientiarum Polonorum – Architectura w ostatnim numerze w 2022 roku, a wyniki prowadzonych badań będą przedmiotem wspólnych artykułów z zespołem Profesora Yasuhiro Matsui w renomowanych czasopismach zagranicznych.

Fotograficzna relacja ze stażu poniżej.

Podziękowania dla Profesora Alojzego Szymańskiego

Podziękowania dla Profesora Alojzego Szymańskiego

Konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu budownictwa i hydrotechniki WBIS

Konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu budownictwa i hydrotechniki WBIS

7th European Geosynthetics Conference – EuroGeo7

7th European Geosynthetics Conference - EuroGeo7

Dr hab. inż. Anna Szymczak-Graczyk uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych na SGGW!

Dr hab. inż. Anna Szymczak-Graczyk uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych na SGGW!

Dzień Niepodległości Ukrainy

Dzień Niepodległości Ukrainy

Pracownicy Instytutu Inżynierii Lądowej SGGW w składzie Zespołu Ekspertów Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Pracownicy Instytutu Inżynierii Lądowej SGGW w składzie Zespołu Ekspertów Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Kategoria naukowa B+ dla SGGW w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport

Kategoria naukowa B+ dla SGGW w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport