Współpraca z biznesem

 • Katedra Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych

  Kadra Katedry Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych posiada wiedzę, doświadczenie
  i możliwości  w zakresie opracowywania ekspertyz, opinii, analiz dotyczących konstrukcji budowlanych, obiektów inżynierskich, budynków mieszkaniowych na potrzeby firm zewnętrznych

 • Katedra Geotechniki

  Katedra współpracowała z biurami projektowymi, konsultingowymi i przedsiębiorstwami wykonawczymi m.in. przy realizacji zbiorników wodnych Tresna, Czorsztyn, Wonieść, Klimkówka, Świnna Poręba, Wióry, Mielimąka, Koszyce i Nielisz, zbiornika odpadów poflotacyjnych przemysłu miedziowego Żelazny Most oraz przy budowie stacji I linii Metra w Warszawie. W ramach konsorcjum Geoteko–SGGW–Geoprojekt opracowano dokumentacje geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne dla II linii Metra w Warszawie. Katedra opracowała dokumentację techniczną na zadanie inwestycyjne pt. „Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią bulwary” w Łomży, które zostało zrealizowane w ramach unijnych funduszy strukturalnych. W ostatnim okresie opracowania Katedry zostały wykonane na zlecenie m.in. Konsorcjum Polaqua–Dragados, Ronson Development Sp. z o.o., SKANSKA S.A., Betotest Polska Sp. z o.o., Geotech Sp. z o.o.

   

  Oferta Katedry w zakresie dokumentacji, projektów, ekspertyz obejmuje:

  – dokumentacje badań podłoża gruntowego na potrzeby oceny warunków posadowienia budowli inżynierskich, zagospodarowania przestrzennego, projektowania obiektów budowlanych;

  – projekty geotechniczne nasypów na gruntach słabonośnych (mineralnych i organicznych);

  – projekty geotechniczne wzmocnienia podłoża gruntowego na potrzeby posadowienia budowli;

  – oceny stanu technicznego budowli inżynierskich;

  – nadzory geotechniczne (i naukowe).

   

  Zakres oferowanych badań laboratoryjnych:

  Badania właściwości fizycznych gruntu: wilgotność gruntu i granice konsystencji gruntu, oznaczenie uziarnienia metoda sitową i areometryczną, zawartość części organicznych, zawartości soli rozpuszczalnych i węglanu wapnia;

  Badania zagęszczalności gruntu: metoda Proctora (normalny i zmodyfikowany), oznaczenie minimalnej i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego gruntów niespoistych;

  Badania przepuszczalności gruntu: badania przepuszczalności hydraulicznej w kierunku pionowym i/lub poziomym (komora Rowe’a), badania przepuszczalności gruntu metodą stałej objętości przepływu, badania właściwości filtracyjnych gruntów w warunkach wymuszonego i kontrolowanego nasycenia oraz stanu naprężenia;

  Badania ściśliwości gruntu: badania edometryczne prowadzone metodą przyrostów obciążenia IL (1.6 MPa i 30 MPa pionowego obciążenia) oraz metodą stałej prędkości odkształcenia CRS, badania w konsolidometrze UPC z kontrolowanym ujemnym ciśnieniem wody w porach (ciśnieniem ssania gruntu);

  Badania charakterystyk wytrzymałościowych: badania w aparacie trójosiowe typu UU, CU, CD przy nasyceniu z wykorzystaniem ciśnienia wyrównawczego;

  Badania charakterystyk odkształceniowych w małym zakresie odkształceń: badania w aparacie trójosiowym przy wykorzystaniu lokalnego (wewnątrzkomorowego) pomiaru przemieszczeń próbki oraz pomiaru prędkości fali poprzecznej i podłużnej.

   

  Zakres oferowanych badań in situ

  – Badania nośności podłoża i nawierzchni dróg metodą CBR

  – Badania modułów odkształcenia podłoża i nawierzchni dróg przez obciążanie płytą VSS

  – Sondowania statyczne CPTU

  – Sejsmiczne sondowania statyczne „dwugeofonowe” SCPTU

  – Sondowania elektrooporowe RCPTU

  – Sondowania dylatometryczne DMT

  – Sejsmiczne sondowania dylatometryczne DMT

  – Badania przewodności hydraulicznej z wykorzystaniem systemu BAT

   

  Proponujemy współpracę z przemysłem obejmującą projekty:

  – naukowe (np. Horyzont 2020, NCBiR)

  – dydaktyczne (np. Erasmus+, programy operacyjne)

  – infrastrukturalne

 • Katedra Hydrotechniki, Technologii i Organizacji Robót

  Katedra Hydrotechniki, Technologii i Organizacji Robót zatrudnia 11 osób. Stanowią oni kadrę specjalistów z dużym doświadczeniem w zakresie budownictwa, inżynierii i ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji hydrotechnicznych, odwodnień budowlanych, geosyntetyków, kosztorysowania i harmonogramowania robót, posiadających uprawnienia budowlane, geologiczne, certyfikaty Polskiego Komitetu Geotechniki. Pracownicy Katedry należą do wielu organizacji i stowarzyszeń branżowych, takich jak Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Polskie Stowarzyszenie Geosyntetyczne, Polski Komitet Geotechniki, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

  Pracownicy katedry od wielu lat biorą udział w opracowaniach i ekspertyzach komercyjnych. Do najważniejszych z nich należą:

  • „Badania wytrzymałości na rozciąganie oraz wytrzymałości na przebicie materiału geosyntetycznego TeleVev 100/50”. Zlecający: BUDIMEX S.A.DBK
  • „Uzupełniające badania podłoża i opinia zaprojektowanych przesłon poziomych z kolumn jet grouting do projektu pompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Trombity w Warszawie”. Zlecający: WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o.
  • “Odtworzenie zapory przy stawie oraz elektrowni wodnej w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym SGGW w Rogowie” – opinia- zlecenie wewnętrzne.
  • „Ekspertyza prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku wału km 34+270 – 38+350 położonego w m. Maniów gm. Szczucin”. Zlecający: Geoteko zoo.

   

  Propozycja współpracy dla biznesu

   

  Oferta dla biznesu:

  • nadzory robót zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
  • przeglądy okresowe budynków;
  • sporządzanie kosztorysów budowlanych w szczególności branż instalacyjnych, odwodnieniowych, hydrotechnicznych;
  • wykonywanie harmonogramów budowlany;
  • projekty odwodnień tymczasowych i trwałych obiektów budowlanych;
  • konsultacje i doradztwo w zakresie odwodnień obiektów budowlanych;
  • badania parametrów fizycznych, hydraulicznych i mechanicznych geosyntetyków;
  • badania podstawowych właściwości fizycznych gruntów;
  • opracowania rozwiązań koncepcyjnych planowanych obiektów hydrotechnicznych;
  • wykonywanie hydraulicznych badań modelowych budowli wodnych;
  • ekspertyzy w zakresie oceny stanu technicznego budowli wodnych;
  • ekspertyzy w zakresie badań geosyntetyków;
  • współpraca: wspólne z przemysłem projekty naukowe (ncn, ncbir, inne)
 • Katedra Rewitalizacji i Architektury

  Pracownicy Katedry Rewitalizacji i Architektury posiadają kwalifikacje i doświadczenie w zakresie opracowywania projektów rekultywacji terenów zanieczyszczonych, w tym składowisk odpadów. Do szczególnych kwalifikacji zespołu należy zaliczyć doświadczenie w stosowaniu metody obserwacyjnej w rekultywacji starych składowisk odpadów komunalnych oraz symulacji numerycznych procesów zachodzących na rekultywowanych obiektach (analizy stateczności z uwzględnieniem wzmocnień, modelowanie przepływu i transportu z uwzględnieniem pionowych barier izolacyjnych), w tym z wykorzystaniem programów opartych na metodzie elementów skończonych (ZSOIL, FEMWATER, MODFLOW).

  ZAKRES USŁUG:

  1. Ekspertyzy i opracowania z zakresu oceny stopnia zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych;
  2. Projekty remediacji i rekultywacji gruntów;
  3. Przygotowanie dokumentacji powykonawczych do końcowego odbioru robót rekultywacyjnych.

   

   

  Pracownicy Katedry zajmują się również badaniami oraz współpracą z podmiotami gospodarczymi z zakresu geodezji i kartografii, geodezji inżynierskiej i kartografii matematycznej. Z wykorzystaniem sprzętu geodezyjnego mogą być wykonywane pomiary przemieszczeń składowisk odpadów, pomiary przemieszczeń obiektów zabytkowych lub budowli inżynierskich oraz odwzorowania kartograficzne.

  ZAKRES USŁUG:

  1. Wykonywanie pomiarów pomieszczeń poziomych i pionowych konstrukcji budowlanych
  2. Opracowanie, rozwój i wdrażanie geodezyjnych systemów monitoringu przemieszczeń obiektów inżynierskich.

   

  Zespół uprawnionych architektów posiadających wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe w połączeniu z bogatą wiedzą naukową, oferuje współpracę w zakresie specjalistycznych projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych. Oferujemy szerokie spektrum doradztwa w tym zakresie, m.in. ocenę lokalizacji planowanej inwestycji, przygotowanie programu funkcjonalno-przestrzennego czy analizę możliwości zagospodarowania terenu.

  KURSY KOMPUTEROWE

  1. Wdrożenie technologii BIM w firmie (Archicad, Revit)
  2. Rysunku technicznego budowlanego wraz z obsługą programu AutoCad
  3. Modelowanie budynków 3D w programie Sketch Up

  SZKOLENIA Z ZAKRESU ZASTOSOWANIA PRAWA W PRAKTYCE PROJEKTOWEJ I REALIZACYJNEJ

  1. Wykorzystanie prawa budowlanego i przepisów okołobudowlanych w praktyce
  2. Zagospodarowanie przestrzenne z elementami urbanistyki – prawo i praktyka
  3. Prowadzenie inwestycji budowlanych
  4. Projektowanie krajobrazu miasta i obszarów ruralistycznych
  5. Projektowanie przestrzeni komemoratywnych i miejsc pamięci

  SZKOLENIA DOTYCZACE WYKORZYSTANIA WSPÓŁCZESNYCH ROZWIĄZAŃ BUDOWLANYCH

  1. Elementy prośrodowiskowe w projektowaniu architektonicznym i w budownictwie
  2. Zastosowanie materiałów nanotechnologicznych i biodegradowalnych w projektowaniu architektonicznym i w budownictwie
  3. Rolnictwo ekologiczne w miastach – projektowanie i praktyka