Współpraca międzynarodowa

 • Katedra Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych

  Współpraca w Katedrze Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych opiera się na:

  • Pogłębieniu istniejących kontaktów pomiędzy pracownikami SGGW i National University of Water and Engineering, Institute of Building and Archiectura, Rivne Ukraine zgodnie z zawartym porozumieniem,
  • Współoganizowaniu i udziale w międzynarodowej konferencji naukowej w Rownem jak i w  seminariach naukowych
  • Kadra naukowa prowadziała badania we współpracy z pracownikami innych jednostek naukowych, akcja COST
  • Corocznym udziale w Konkursie z Mechaniki Teoretycznej organizowanym przez Białoruski Państwowy Uniwersytet Transportu (Homel, Białoruś)
 • Katedra Geotechniki

  Katedra współpracowała z czołowymi ośrodkami naukowymi w Europie oraz USA i Kanadzie m. in. z: Cardiff University, Illinois University, McGill University w Montrealu, Malaysia Sarawak University, Bogazici University, Delft University of Technology, Ghent University, Universidad Politecnica de Catalunya, Polythecnic Universtity of Marche w Anconie, Universidad de Cantabria w Santander, Kalmar University, Darmstadt University of Technology, Swedish Geotechnical Institute oraz ISMES.

  W ramach realizowanego w Katedrze tematu sieciowego GeoEnvNet koordynowanego przez Cardiff University, w 2002 r. utworzono Research Centre of Geoenvironmental Engineering, które uzyskało status Krajowego Centrum Doskonałości w ramach European Geoenvironmental Research Institute, powołanego umową konsorcyjną 12 partnerów: Cardiff University, Darmstadt University of Technology, Polythecnic Universtity of Marche w Anconie, Universidad de Cantabria w Santander, Ghent University, IFA Tulln, Kalmar University and Äspö Hard Rock Laboratory, Technical University of Torino, GeoDelft, ENPC-CERMES, REAT, SGGW. Obecnie ścisła współpraca z Polythecnic Universtity of Marche w Anconie, Universidad de Cantabria w Santander, Darmstadt University of Technology dotyczy konsultacji badań naukowych pracowników i doktorantów oraz wymiany studentów w ramach programu Erasmus.

   

  Z inicjatywy Katedry podpisano Memorandum of understanding on scientific and educational cooperation between Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Poland and L. N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan. Obecnie w ramach podpisanej umowy realizowane są konsultacje badań naukowych doktorantów oraz wymiana studentów.

  Współpraca z Prof. Masaharu FUKUE z Tokai University (Shizuoka, Japonia) reprezentującym również Japanese Geotechnical Association for Housing Disaster Prevention (Shizuoka, Japonia) dotyczy tematu “Soft soil engineering using artificial diagenesis”. W okresie 2007-2019 Prof. Masaharu FUKUE wygłosił siedem referatów, w tym także w ramach obchodów 200-lecia SGGW oraz opublikowano dwa wspólne artykuły w czasopismach z IF i 5 artykułów w materiałach międzynarodowych konferencji.

 • Katedra Hydrotechniki, Technologii i Organizacji Robót

  Pracownicy Katedry Hydrotechniki, Technologii i Organizacji Robót odbywali liczne staże zagraniczne, m. in. w Slovenian National Building , Civil Engineering Institute w Ljubljanie i Universita degli Studi di Trento. Ponadto uczestniczyli w wielu projektach zagranicznych, m. in. w COST Action TU1202: Impact of climate change on engineered slopes for infrastructure. W obszarze naukowym Pracownicy Katedry aktywnie współpracują z Kijowskim Narodowym Uniwersytetem Budownictwa i Architektury oraz Narodowym Uniwersytetem Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi, Równe, Ukraina.

 • Katedra Rewitalizacji i Architektury

  Współpraca międzynarodowa w Katedrze Rewitalizacji i Architektury obejmuje wymianę badawczą pracowników naukowych, utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi jednostkami naukowymi oraz udział w międzynarodowych konferencjach i seminariach naukowych.

  Kadra prowadziła w ostatnich latach współpracę naukową z jednostkami krajowymi i zagranicznymi oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym. Współpraca ta związana była z realizacją wspólnych tematów badawczych w zakresie oceny stopnia zanieczyszczenia gruntu na terenach miejskich i postindustrialnych oraz w rejonie tras komunikacyjnych. Nawiązano współpracę z ośrodkami naukowymi w Walencji, Brnie, Artvin, Durham, Nottingham czy Melbourne. Współpraca katedry z ośrodkami zagranicznymi wyraża się między innymi we współdziałaniu na podstawie umów dwustronnych, międzynarodowych projektów badawczych, akcji COST, jak również bilateralnej wymiany kadry dydaktycznej i studentów.

  W ramach współpracy międzynarodowej pracownicy katedry realizowali również krótkoterminowe staże dydaktyczno-szkoleniowe (University of Valencia, Agricultural University of Tirana, Bar Ilan University, Ben-Gurion University of the Negev, Mendel University in Brno, Artvin Coruh University, IFA-Tulln, University of Cagliari), krótkoterminowe wizyty w celu wymiany doświadczeń (University of Illinois at Chicago) oraz długoterminowe staże naukowo-badawcze (Hanoi University of Mining and Geology, Durham University, Univeristy of Nottingham, The University of Melbourne).

  Obecnie katedra współpracuje z naukowcami z Hanoi University of Mining and Geology w ramach projektów 09/18ITT-BGDDT oraz 5136/QEBGDDT „Research on practical implication of AI solutions for sustainable land use, adapting climate change scenarios allowing prevention of natural disasters in northern Vietnam mountainous region”. Wspólnie realizowane projekty badawcze związane są z analizą wpływu zmian klimatycznych na funkcjonowanie infrastruktury i zrównoważoną gospodarkę terenów zurbanizowanych. Pracownicy katedry są również zaangażowani w realizację europejskiego programu COST Action CA18135- FIRElinks, zrzeszającego naukowców z 37 państw europejskich, którego celem jest stworzenie systemu ochrony przeciwpożarowej terenów naturalnych. W ostatnim roku pracownicy katedry współpracowali również przy realizacji projektu MuMoLaDe (Multiscale Modelling of Landslides and Debris Flows), finansowanego w ramach EC 7th Framework Programme, Marie Curie ITN (Initial Training Networks). Celem projektu było stworzenie multidyscyplinarnego systemu analizy mechanizmów osuwisk, z wykorzystaniem zaawansowanych technik komputerowych i modeli fizycznych. Projekt zrzeszał badaczy, naukowców i partnerów z 21 państw Unii Europejskiej.