Dr hab. inż. Anna Szymczak-Graczyk uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych na SGGW!